About us

ยินดีต้อนรับ

ในสภาวะปัจจุบันมีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมายและซับซ้อน ส่วนการตั้งครรภ์นั้นแม้ว่าจะมีจำนวนลดลงกว่าเมื่อก่อน แต่แนวโน้มการตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูง มีจำนวนมากขึ้น About US maternity center จึงเกิดขึ้นจากการร่วมมือของแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โดยมีความมุ่งหวังจะให้ About US maternity center เป็นศูนย์วินิจฉัยทารกในครรภ์แห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดให้บริการโดยเน้นเรื่องของการรับปรึกษาในเรื่องของการตั้งครรภ์ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ การตรวจคัดกรองดาวน์ในทารกในครรภ์ การตรวจโครงสร้างทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รวมถึงการให้คำปรึกษาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมต่างๆ โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์